Gweithdai cynaliadwyedd mewn person

Cyflwyniad cynhwysfawr i gynaladwyedd drwy lens Masnach Deg.

Cyfle i archwilio’r cysylltiadau rhwng masnach, yr hinsawdd ac anghyfiawnder cymdeithasol ac ystyried sut rydym yn dechrau symud tuag at ddyfodol cynaliadwy.

Mae’r gweithdai i’r bobl ganlynol

  • Timau sydd am ddeall cyd-destun Cymru a’r angen i bontio i economi werdd.
  • Gweithwyr a hyrwyddwyr cynaladwyedd sydd am ddysgu o ran diwallu anghenion cynaladwyedd yn eich sefydliad.
  • Myfyrwyr sydd am ennill rhagor o wybodaeth yn y meysydd prynwriaeth, cynaladwyedd, astudiaethau amgylcheddol, cadwyni cyflenwi, polisi a llywodraeth ryngwladol.

Gweithdai wyneb yn wyneb

Mae rhai pobl yn dysgu’n well mewn amgylchedd ystafell ddosbarth. Felly, rydym yn dod i’ch lleoliad ac yn cyflwyno gweithdy rhyngweithiol lle mae cyfranogwyr yn cydweithio ac yn defnyddio eu gwybodaeth a’u syniadau yn y pwnc. Er mwyn i ni ddod atoch chi a chyflwyno gweithdy mewn cynaladwyedd, e-bostiwch workshops@fairtradewales.org.uk

Pynciau Allweddol yr Ymdrinnir â Hwy: Y cysyniad o gyfrifoldeb byd-eang; Sero Net; cadwyni cyflenwi a chostau allanol; rheoleiddio rhyngwladol a pholisi masnach.

Deilliannau dysgu

  • Archwilio cysylltiadau byd-eang.
  • Deall deddfwriaeth gyfredol.
  • Diffinio cynaladwyedd.
  • Ystyried cadwyni cyflenwi a’u costau allanol.
  • Trafod polisi masnach a sut mae’n effeithio ar gynaladwyedd.
  • Archwilio camau gweithredu y mae modd eu gwneud yn y cartref ac yn y gweithlu.

Tîm llawn yn cymryd rhan? Beth am roi cynnig ar ein cwrs ar-lein cynhwysfawr? Gwersi micro cyfleus a hyblyg i’w hastudio yn ôl amserlenni eich timau. Yr holl adnoddau a chyfeiriadau i ymhél â’r pwnc mor ddwfn ag y maent yn dymuno. Neu, gallwch siarad â ni am roi’r modiwlau cynaladwyedd hyn yn eich system fewnol gwyb@cymrumasnachdeg.org.uk

Diwrnod gweithdy rhyngweithiol mewn person – Rydyn ni’n dod atoch chi ac yn cyflwyno’r cwrs mewn un diwrnod hir neu ddau hanner diwrnod gefn wrth gefn. £1,500 – £2,000 rifau’n ddibynnol ar hyd at 30 o bobl.