Gwirfoddoli: stori Tamika

Mawrth 11, 2024
A picture of the Fair Trade Wales team, Tamika on the far left.
11.07.23 Fair Trade event at The Senedd Picture by Nick Treharne

Gwirfoddolodd Tamiika gyda Hub Cymru Africa, yn benodol o fewn tîm Cymru Masnach Deg, yn helpu ni i drefnu ein digwyddiad dathlu 15bl fel Cenedl masnach Deg. Darganfyddwch mwy am sut aeth hwn gan Tamika.

Cefais y pleser o wirfoddoli gyda Cymru Masnach Deg, a chwblhau fy ngradd meistr mewn Amgylchedd a Datblygu o Brifysgol Caerdydd ar yr un pryd. Roedd y ddau yn cyd-fynd yn dda â’i gilydd, gan fy mod yn gallu profi sut roedd damcaniaethau ac egwyddorion oedd yn cael eu dysgu yn yr ystafell ddosbarth o amgylch masnach foesegol, cyfiawnder cymdeithasol, a chyfiawnder amgylcheddol yn trosi i broblemau’r byd go iawn a gweithio tuag at atebion.

Un o’r agweddau mwyaf buddiol o fy nghysylltiad â Cymru Masnach Deg oedd dathlu 15 mlynedd o Gymru fel Cenedl Masnach Deg. Roedd helpu i gydlynu’r digwyddiad dathlu 15 mlynedd yn y Senedd yn hynod o foddhaol, wrth i mi ymgysylltu â gwirfoddolwyr cymunedol sydd wedi bod yn eiriol dros Fasnach Deg ers blynyddoedd. Helpodd i gadarnhau pwysigrwydd gweithredu ar y cyd tuag at nodau a rennir.

Mae gwirfoddoli gyda Cymru Masnach Deg wedi bod yn rhan annatod o fy nhwf academaidd a phersonol yn ogystal â fy nhaith broffesiynol. Fe wnaeth fy ngrymuso i archwilio cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol yn hyderus wrth i mi ddefnyddio’r sgiliau rwyf wedi eu dysgu a’u datblygu drwy wirfoddoli, sydd yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, sgiliau cyfathrebu a thasgau gweinyddol cyffredinol. Roedd gweithio mewn tîm bach yn golygu fy mod yn gallu adeiladu perthnasoedd proffesiynol cryf, rhywbeth oedd o werth gwirioneddol i mi mewn cyfnod o weithio o bell ar ôl COVID.

Mae wedi atgyfnerthu fy ymrwymiad i eiriol dros gyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol ac ar yr un pryd, fy arfogi gyda’r sgiliau i sicrhau newid ystyrlon. Rydw i’n ddiolchgar dros ben am y cyfle i fod yn rhan o Gymru Masnach Deg, am y bobl rydw i wedi’u cyfarfod, ac am y gwersi rydw i wedi’u dysgu.